First slide
Tên đề tài: Thực trạng và giải pháp phát triển lâm sản ngoài gỗ tại các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng cao tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Chi cục Lâm nghiệp
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Nguyễn Đình Lâm
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Thực trạng và giải pháp phát triển lâm sản ngoài gỗ tại các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng cao tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/01/1970
Thời gian kết thúc: 01/01/1970
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan