First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu một số bệnh thường gặp và đề xuất biện pháp phòng bệnh trong nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm (Penaeus vannamei Boone, 1931) tại Bịnh Định
Tổ chức chủ trì: Chi cục Thú y Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Nguyễn Thị Ngọc Lan
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Nghiên cứu một số bệnh thường gặp và đề xuất biện pháp phòng bệnh trong nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm (Penaeus vannamei Boone) tại Bịnh Định
Kết quả thực hiện: -Kết quả điều tra thu thập thông tin về nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm tại Bình Định -Định hướng phát triển nghề nuôi tôm thẻ chân trắng tương phẩm tại Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/10/2010
Thời gian kết thúc: 01/10/2012
Kinh phí thực hiện: 393.860.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan