First slide
Tên đề tài: Xây dựng mô hình nhân nhanh giống mía mới bằng công nghệ nuôi cây mô tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Nguyễn Hữu Phúc
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Xây dựng mô hình nhân nhanh giống mía mới bằng công nghệ nuôi cây mô tại Bình Định
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/04/2011
Thời gian kết thúc: 01/03/2014
Kinh phí thực hiện: 144.850.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan