First slide
Tên đề tài: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN sản xuất và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu qui mô công nghiệp tại tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Phạm Nguyễn Thị Thu Trang
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN sản xuất và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu qui mô công nghiệp tại tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/10/2014
Thời gian kết thúc: 01/12/2015
Kinh phí thực hiện: 6.000.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan