First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng băng xanh ngăn lửa phòng cháy rừng trồng từ một số loài cây bản địa tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Chi cục Kiểm lâm Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Nguyễn Thế Nghi
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng băng xanh ngăn lửa phòng cháy rừng trồng từ một số loài cây bản địa tại Bình Định
Kết quả thực hiện: - Điều tra khảo sát thực địa một số loài cây bản địa có khả năng chống, chịu lửa và xây dựng mô hình trồng băng xanh ngăn lửa từ một số loài cây
Thời gian bắt đầu: 01/04/2012
Thời gian kết thúc: 01/04/2015
Kinh phí thực hiện: 298.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan