First slide
Tên đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp để nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo của tỉnh Bình Định đến năm 2020
Tổ chức chủ trì: Ban tổ chức Tỉnh ủy
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Châu Thị Hồng Kha
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu: Đề xuất các giải pháp để nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo đến năm 2020
Kết quả thực hiện: -Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo cấp huyện, thành phố và tỉnh ở Bình Định. đề xuất các giải pháp để nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo đến năm 2020
Thời gian bắt đầu: 01/09/2011
Thời gian kết thúc: 01/08/2013
Kinh phí thực hiện: 488.645.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan