First slide
Tên đề tài: Khảo sát, tuyển chọn giống và kỹ thuật canh tác cây cói (Cyperus malaccensis Lam) tại một số vùng nhiễm mặn của tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Nguyễn Thanh Phương
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Tuyển chọn 1-2 giống cói năng suất 85-95 tạ/ha/ phục vụ sản xuất -Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng cói thâm canh
Kết quả thực hiện: Tuyển chọn 1-2 giống cói năng suất 85-95 tạ/ha/ phục vụ sản xuất -Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng cói thâm canh
Thời gian bắt đầu: 01/11/2012
Thời gian kết thúc: 01/05/2015
Kinh phí thực hiện: 332.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan