First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và sản xuất thịt của bò lai F1 giữa bò đực Drought master, Red angus với bò cái nền lai Brahman
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống vật nuôi Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Nguyễn Xuân Tân
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và sản xuất thịt của bò lai F1 giữa bò đực Drought master, Red angus với bò cái nền lai Brahman
Kết quả thực hiện: -Kết quả hối giống cho bò cái Bradman và bò đực Drought master, Red angus để tạo bò lai F1 trong điều kiện chăn nuôi hộ tại Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/07/2013
Thời gian kết thúc: 01/07/2016
Kinh phí thực hiện: 788.566.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan