First slide
Tên đề tài: Góp phần xây dựng chính sách nhằm hỗ trợ phát triển cây sắn bền vững dựa vào cộng động tại tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Chủ tịch Hội làm vườn Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Tống Nhuệ
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Xây dựng chính sách nhằm hỗ trợ phát triển cây sắn bền vững dựa vào cộng động tại tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: Xây dựng chính sách nhằm hỗ trợ phát triển cây sắn bền vững dựa vào cộng động tại tỉnh Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/04/2009
Thời gian kết thúc: 01/02/2011
Kinh phí thực hiện: 100.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Bộ
 
Đề tài liên quan