First slide
Tên đề tài: Hoàn thiện quy trinh sản xuất giống sinh sản nhân tạo và nghiên cứu ương, nuôi thương phẩm tu hài (Lutraria rhynchaena, jonas 1844), tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống thủy sản Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Lê Tấn Phát
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Hoàn thiện quy trinh sản xuất giống sinh sản nhân tạo và nghiên cứu ương, nuôi thương phẩm tu hài (Lutraria rhynchaena, jonas 1844), tại Bình Định
Kết quả thực hiện: -Kết quả thử nghiệm sinh sản và hoàn thiện kỹ thuật sản xuất giống Tu Hài, đánh giá hiệu quả kinh tế trong việc ương và nuôi
Thời gian bắt đầu: 01/05/2011
Thời gian kết thúc: 01/05/2013
Kinh phí thực hiện: 339.210.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan