First slide
Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ vi sinh đa chủng sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Polyfa phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
Tổ chức chủ trì: Cty Cổ phần Phân sinh hóa Sông Kôn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Phạm Ngọc Liễn
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/07/2006
Thời gian kết thúc: 01/12/2006
Kinh phí thực hiện: 30.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan