First slide
Tên đề tài: Sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh vật đối kháng phòng ngừa bệnh thối cổ rễ trên cây Hồ tiêu, cây Kiệu tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Huỳnh Xuân Trường
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Mỗi năm sản xuất được 500-1000 tấn chế phẩm cung cấp cho các hộ dân trồng hộ tiêu, kiệu -Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống cấp I,II,III các chủng vi sinh vật đối kháng..
Kết quả thực hiện: Mỗi năm sản xuất được 500-1000 tấn chế phẩm cung cấp cho các hộ dân trồng hộ tiêu, kiệu -Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống cấp I,II,III các chủng vi sinh vật đối kháng..
Thời gian bắt đầu: 01/01/2013
Thời gian kết thúc: 01/12/2014
Kinh phí thực hiện: 4.500.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Bộ
 
Đề tài liên quan