First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Hồ Sĩ Dũng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nhân văn
Mục tiêu: Đánh giá thực trạng công tác vận động đồng bào các tôn giáo và đề xuất một số giải pháp nhầm nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào các tôn giáo ở tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào các tôn giáo ở tỉnh Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/08/2013
Thời gian kết thúc: 01/01/2015
Kinh phí thực hiện: 304.262.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan