First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình bảo quản và chế biến mặt hàng mới có giá trị gia tăng từ mực đại dương (Symplectoteuthis oualaniensis) để xuất khẩu
Tổ chức chủ trì: Sở thủy sản
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Đinh Văn Tiên
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Nghiên cứu xây dựng quy trình bảo quản và chế biến mặt hàng mới có giá trị gia tăng từ mực đại dương (Symplectoteuthis oualaniensis) để xuất khẩu
Kết quả thực hiện: -Kết quả thực nghiệm trên 02 mô hình thu mua và chế biến mực xà đại dương phục vụ xuất khẩu
Thời gian bắt đầu: 01/01/2005
Thời gian kết thúc: 01/12/2006
Kinh phí thực hiện: 349.950.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan