First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật ương cá măng (Chanos chanos, Forskal 1775) giống trong bể xi măng từ nguồn cá măng bột với tự nhiên
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Khuyến ngư & NCƯDKTTS
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Lê Văn Sinh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Hình thành quy trình kỹ thuật ương cá măng giống trong bể xi măng từ nguồn ca măng bột vớt tự nhiên tại Bình Định
Kết quả thực hiện: -Kết quả thực nghiệm ương cá măng giống trong bể xi măng từ nguồn cá bột vớt tự nhiên
Thời gian bắt đầu: 01/01/2005
Thời gian kết thúc: 01/12/2005
Kinh phí thực hiện: 105.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan