First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thăm dò khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất một số cây trồng mới (rau và hoa ôn đới) trên vùng đất Bazan tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Hoàng Minh Tâm
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Khai thác lợi thế so sánh về đất đai và khí hậu của tiểu vùng sinh thái đặc thù vùng cao ở tỉnh Bình Định nhằm tạo sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh lớn, góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống người dân.
Kết quả thực hiện: Quy trình sản xuất rau, hoa ôn đới trên vùng đất Bazan
Thời gian bắt đầu: 01/02/2007
Thời gian kết thúc: 01/03/2009
Kinh phí thực hiện: 382.600.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan