First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu cải tiến kết cấu lưới, kỹ thuật khai thác và bảo quản sản phầm cho nghề lưới vây ánh sáng nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt các đối tượng hải sản xuất khẩu.
Tổ chức chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Nguyễn Văn Mong
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Cải tiến kết cấu lưới, kỹ thuật khai thác để chủ động đánh bắt, tăng năng suất đánh bắt lên 10-20%
Kết quả thực hiện: Kết quả thực nghiệm của vàng lưới vây cải tiến và phương pháp bảo quản sau khi khai thác. Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội.
Thời gian bắt đầu: 01/01/2007
Thời gian kết thúc: 01/12/2008
Kinh phí thực hiện: 472.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan