First slide
Tên đề tài: Xây dựng bản đồ GIS phục vụ du lịch tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm hỗ trợ phát triển CNTT Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Thái Công Uẩn
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin trên bản đồ GIS bằng 2 ngôn ngữ Anh-Việt phục vụ du lịch tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: Kết quả xây dựng bản đồ số về du lịch trên hệ thống GIS
Thời gian bắt đầu: 01/02/2007
Thời gian kết thúc: 01/12/2007
Kinh phí thực hiện: 386.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan