First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân lao hang mới và lao phổi tái phát tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: BV Lao phổi Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS Huỳnh Đình Nghĩa
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Xác định đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân lao hang mới và lao phổi tái phát tại Bình Định
Kết quả thực hiện: Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân lao hang mới và lao phổi tái phát tại Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/01/2005
Thời gian kết thúc: 01/06/2006
Kinh phí thực hiện: 112.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan