First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng và đánh giá kết quả điều trị ghép xương tự thân tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Lê Quang Liêm
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Nghiên cứu ứng dụng và đánh giá kết quả điều trị ghép xương tự thân tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: Ưng dụng kỹ thuật mổ ghép xương tự thân
Thời gian bắt đầu: 01/01/2005
Thời gian kết thúc: 01/04/2006
Kinh phí thực hiện: 97.300.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan