First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu bệnh chậm sinh, vô sinh của đàn bò cái hương sữa nuôi tại Bình Định và đề xuất các biện pháp phòng trị
Tổ chức chủ trì: Trung tâm KHKT vật nuôi Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSTY Nguyễn Thanh Hùng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/01/1970
Thời gian kết thúc: 01/01/1970
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan