First slide
Tên đề tài: Đặc điểm khí hậu-thủy văn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Đài khí tượng Thủy văn KV Nam Trung bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Nguyễn Tấn Hương
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu: Đặc điểm khí hậu-thủy văn tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: -Các đặc trưng thống kê của các yếu tố khí tượng thủy văn của tỉnh cùng với sự biến đổi, phân bố theo không gian, thời gian
Thời gian bắt đầu: 01/05/2004
Thời gian kết thúc: 01/09/2005
Kinh phí thực hiện: 260.900.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan