First slide
Tên đề tài: Sản xuất thử nghiệm ương và nuôi thương phẩm cua biển (Scylla paramamosain) từ con giống sinh sản nhân tạo tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Khuyến ngư&NCUƯDKTTS
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Phan Thanh Việt
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: -Xây dựng quy trình ương và nuôi cua xanh thương phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định
Kết quả thực hiện: -Quy trình kỹ thuật ương và nuôi cua thương phẩm từ con giống sản xuaarsrt nhân tạo -Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của mô hình thử nghiệm, khả năng triển khai nhân rộng
Thời gian bắt đầu: 01/01/2007
Thời gian kết thúc: 01/12/2008
Kinh phí thực hiện: 300.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan