First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng đốc tố sinh thái học trong việc cảnh báo sớm những nguy cơ sinh thái do ô nhiễm môi trường đối với các vùng nhạy cảm ven bờ tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Hải dương học Nha Trang
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Hoàng Trung Du
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Nghiên cứu sử dụng đốc tố sinh thái học trong việc cảnh báo sớm những nguy cơ sinh thái do ô nhiễm môi trường đối với các vùng nhạy cảm ven bờ tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: -Xây dựng cơ sở dữ liệu ứng dụng kỹ thuật GIS dùng hiển thị các kết quả nghiên cứu mức độ ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường trong vực nước biển ven bờ tỉnh Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/01/2007
Thời gian kết thúc: 01/12/2008
Kinh phí thực hiện: 269.480.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan