First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý nước thải luộc gỗ đạt tiêu chuẩn môi trường cho các doanh nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Phân tích và kiểm nghiệm
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Lê Ngọc Tân
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Xây dựng quy trình xử lý nước thải luộc gỗ đạt tiêu chuẩn môi trường loại B theo TCVN 1995.
Kết quả thực hiện: -Kết quả nghiên cứu trên mô hình thí nghiệm - Kết quả xử lý trên thực tế
Thời gian bắt đầu: 01/12/2004
Thời gian kết thúc: 01/12/2005
Kinh phí thực hiện: 100.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan