First slide
Tên đề tài: Sản xuất giống cá Rophi vằn (Oreochromis niloticus) đơn tính dòng GIFT tại Bình Định để xuất khẩu.
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Khuyến ngư&NCUƯDKTTS
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Võ Đình Tâm
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: -Xác định một số chỉ tiêu sinh học của cá Rô phi vằn (Oreochromis niloticus) đơn tính và chỉ tiêu môi trường ao nuôi -Sản xuất được quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm...
Kết quả thực hiện: -Đánh giá việc thực hiện triển khai thử nghiệm sản xuất giống và ương nuôi thương phẩm -Các quy trình sản xuất
Thời gian bắt đầu: 01/03/2004
Thời gian kết thúc: 01/11/2005
Kinh phí thực hiện: 671.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan