First slide
Tên đề tài: Sản xuất thử-thử nghiệm chế phẩm vi sinh hữu hiện E.M phục vụ trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Tư vấn đầu tư và phát triển KHCNMT Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Lê Dụ
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Sản xuất thử-thử nghiệm chế phẩm vi sinh hữu hiện E.M phục vụ trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
Kết quả thực hiện: - Kết quả thử nghiêm chế phẩm EM trên các loại cây trồng , trên vật nuôi
Thời gian bắt đầu: 01/06/2003
Thời gian kết thúc: 01/06/2005
Kinh phí thực hiện: 518.800.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan