First slide
Tên đề tài: Xây dựng trang thông tin điện tử website tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Đặng Hoài Vinh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: -Nâng cao hình ảnh của tỉnh Bình Định đến cộng đồng trong nước và quốc tế.
Kết quả thực hiện: Trang thông tin điện tử website tỉnh Bình Định...
Thời gian bắt đầu: 01/07/2003
Thời gian kết thúc: 01/07/2004
Kinh phí thực hiện: 670.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan