First slide
Tên đề tài: Xây dựng các mô hình đưa thông tin khoa học và công nghệ phụ vụ phát triển kinh tế -xã hội nông thôn và miền núi tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Tạ Bá Hưng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: - Góp phần nâng cao dân trí, phục vụ định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương -Tăng cường nguồn thông tin số hóa phục vụ phát triển KT-XH
Kết quả thực hiện: - Kết quả đào tạo tin học cơ bản cho cán bộ các xã phường hưởng thụ dự án
Thời gian bắt đầu: 01/04/2004
Thời gian kết thúc: 01/12/2004
Kinh phí thực hiện: 337.500.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan